UWAGA STRONA W PRZEBUDOWIE

Trening managerski

2,500.0015,000.00 z VAT

Trening managerski to motywacja i zarządzanie zespołem. To najlepsze szkolenia, którego celem jest usprawnienie umiejętności dla dyrektorów, kierowników i właścicieli.

Dodaj do Inspiracji
Dodaj do Inspiracji
Trust Badge Image

Opis

| OPIS SZKOLENIA

Trening menedżerski to projekt szkoleniowy dla liderów, dyrektorów, kierowników oraz właścicieli chcących działać skutecznie każdego dnia w trudnych czasach i budować efektywnie w zespole zaangażowanie na miarę obecnych wyzwań.  Nasze szkolenie to duża dawka pozytywnej energii, wymiana doświadczeń, które napędzą Cię do działania, wzmocnią chęć podejmowania wyzwań, oraz nauczą angażowania pracowników wokół wspólnych celów. Pokaże Ci, jak budować i przewodzić zgranym zespołem. Szkolenie bez wątpienia pozwoli Ci udoskonalić w sobie cechy prawdziwego lidera.

Trening menedżerski na 100% podniesie świadomość Twoich mocnych stron i ujawni obszary do rozwoju. To w konsekwencji  da Ci narzędzia do pracy ze sobą.

Manager współczesnych czasów  jest w ciągłej i ekscytującej podróży. Podążając za osiągnięciami napotyka na swojej drodze wiele przeszkód. Popełnia błędy i musi szybko wyciągać z nich wnioski.

Nasz trening skoncentrowany jest na doskonaleniu i rozwoju kompetencji managerskich w obszarze:

 • zarządzania zadaniami,
 • zarządzania zespołem
 • zarządzania poszczególnymi pracownikami.

Cele szkolenia Trening Managerski:

 1. Jak skutecznie budować i efektywnie wzmacniać autorytet managera uwzględniając metody i techniki zarządzania ukierunkowane na cel?
 2. Jak w sytuacjach trudnych i konfliktowych skutecznie podejmować decyzje?
 3. Jak utrzymywać i rozwijać podległy zespół na poziomie “high performance” oraz jakie narzędzia wykorzystać przy tworzeniu warunków do współpracy ukierunkowanych na cel?
 4. Jak efektywnie budować  zaangażowanie pracowników w realizację powierzonych projektów?
 5. Jak skutecznie dobierać najlepsze metody pracy z pracownikami i efektywnie stosować różne techniki zarządzania w zależności od zmieniających się okoliczności?
Get Inspired And Do This Step
| DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH SZKOLEŃ
0
LAT DOŚWIADCZENIA SZKOLENIOWEGO
0
PRZESZKOLONYCH FIRM
0
SZKOLENIOWCÓW Z DOŚWIADCZENIEM
Get Inspired And Do This Step
| METODA PROWADZENIA SZKOLENIA

Metody pracy stosowane podczas szkolenia opiera się na kilku czynnikach:

 • Ćwiczenia grupowe – przeczytaj więcej;

 • Ćwiczenia indywidualne – przeczytaj więcej;

 • Scenki, odgrywanie ról – przeczytaj więcej;

 • Symulacje i case study – przeczytaj więcej;

 • Testy, kwestionariusze – przeczytaj więcej;

 • Gry + Symulacje – przeczytaj więcej;

 • Prezentacje – przeczytaj więcej;

 • Burza mózgów – przeczytaj więcej;

 • Coaching – przeczytaj więcej;

 • Zadania indywidualne – przeczytaj więcej;

 • Dyskusje moderowane – przeczytaj więcej;

Get Inspired And Do This Step
| PROGRAM SZKOLENIA

Wymiary i funkcje zarządzania – modele przywództwa

Moduł poświęcony jest zagadnieniom związanym z funkcjami zarządzania i kluczowymi kompetencjami managera, wynikającymi z dobrych praktyk procesu zarządzania. Uczestnicząc w tym module poznasz, uporządkujesz i ustrukturyzujesz, bazując na własnych doświadczeniach, algorytmy postępowania dla wybranych modeli przywództwa.

Uczestnictwo w module pozwoli Ci na zrozumienie zależności pomiędzy elastycznością a efektywnością własnego stylu kierowania (The Situational Leadership Model – SLM). Będziesz umiał świadomie wykorzystywać adekwatne narzędzia managerskie na poszczególnych etapach procesu zarządzania pracownikiem i zespołem.

Zakres merytoryczny:

 • Typologia procesów przywództwa.
 • Modele przywództwa.
 • Kluczowe kompetencje managerskie – praktyczne zastosowanie wybranych modeli.
 • Style zarządzania – założenia i wskazówki dla efektywnego działania.

Narzędzia:

 • Algorytm dla modelu sytuacyjnego (The Situational Leadership Model – SLM).
 • Kwestionariusz elastyczności i efektywności stylu kierowania.
 • Algorytm dla modelu współzależności (The Contingency Model – CNTM).
 • Algorytm dla modelu drogi prowadzącej do celu (The Path-Goal Theory – PGT).

Budowanie zaangażowania pracowników w oparciu o zastosowanie bodźców pozytywnych, rozmowy planujące i delegowanie zadań

Moduł koncentruje się na zagadnieniach z obszarów delegowania zadań i zarządzania przez rezultaty, w szczególności zaś na kluczowych elementach związanych z budowaniem autorytetu przełożonego. Uczestnicząc w tym module poznasz algorytm postępowania cyklu komunikacyjnego w zarządzaniu nastawionym na rezultat.

Będziesz umiał przygotować i przeprowadzić rozmowę planującą oraz zastosować algorytm kontraktowania sposobu oceny realizacji zleconego zadania. Będziesz potrafił przeprowadzić rozmowę delegującą, zawierającą 5 kluczowych elementów niezbędnych do skutecznego wykonania delegowanego zadania.

Zakres merytoryczny:

 • Zarządzanie zorientowane na rezultaty.
 • Założenia i zasady ROM.
 • Przywództwo w zarządzaniu zorientowanym na rezultat.
 • Zadanie, jednostka, zespół a osiągane rezultaty.
 • Budowanie autorytetu przełożonego – etapy.
 • Cele – zadania – rezultaty w odniesieniu do jednostek i zespołu.
 • Komunikowanie zasad i kształtowanie zachowań wynikających z wartości.
 • Formułowanie celu, rezultatu.
 • Diagnoza osiągalności planu.
 • Rodzaje i formy wsparcia managerskiego.
 • Od rozmowy delegującej po polecenie służbowe – wachlarz metod delegowania.

Narzędzia:

 • Cykl komunikacyjny w zarządzaniu nastawionym na rezultaty (algorytm postępowania).
 • Narzędzia ROM – struktura rozmowy planującej (studium przykładu).
 • Schemat rozmowy delegującej (studium przykładu).
 • Algorytm kontraktowania sposobu oceny realizacji zlecanego zadania.

Rozmowy monitorujące w praktyce, rozmowa podsumowująca z pracownikiem i zespołem

Moduł ukierunkowany jest na poznanie i zastosowanie w praktyce (w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji zawodowych) metod i technik wspierających budowanie zaangażowania pracowników.

Uczestnicząc w tym module odświeżysz i uporządkujesz najważniejsze schematy komunikacji managerskiej, będziesz wiedzieć jak efektywnie przeprowadzić rozmowę monitorującą z pracownikiem, będziesz umiał zastosować metodę GROW jako narzędzia do monitorowania progresu.

Ponadto będziesz świadomie udzielał informacji zwrotnej pozytywnej i rozwojowej (motywującej) oraz będziesz potrafił zastosować 4 etapowy algorytm rozmowy podsumowującej z pracownikiem i zespołem.

Zakres merytoryczny:

 • Określanie sposobu i czasu monitorowania.
 • Tworzenie przestrzeni i płaszczyzny do rozwoju potencjału.
 • Udzielanie informacji zwrotnej (pozytywnej / konstruktywnej / motywującej).
 • Wyniki versus działania – podsumowanie.
 • Tworzenie przestrzeni dla realnej samooceny pracownika.
 • Wnioski i propozycje działań rozwojowych.

Narzędzia:

 • GROW jako narzędzie do monitorowania progresu.
 • Narzędzia ROM – struktura rozmowy monitorującej.
 • Struktura informacji zwrotnej pozytywnej.
 • Struktura informacji zwrotnej konstruktywnej (studium przykładu).
 • Struktura informacji zwrotnej rozwojowej (studium przykładu).
 • Narzędzia ROM – struktura rozmowy podsumowującej (studium przykładu).

Podejmowanie decyzji w sytuacjach problemowych, kształtowanie nawyków pracownika z zastosowaniem stopniowania reakcji

Moduł obejmuje zagadnienia związane ze skutecznym działaniem w sytuacjach trudnych i problemowych, ze szczególnym uwzględnieniem proaktywnego podejścia w rozwiązywaniu problemów, podejmowania decyzji i asertywnych technik reagowania w sytuacjach potencjalnie konfliktowych, w tym zagadnienia związane z kształtowaniem nawyków pracownika z zastosowaniem stopniowania reakcji.

Uczestnicząc w tym module będziesz wiedział jak świadomie i konstruktywnie postępować w sytuacji problemowej. Będziesz potrafił asertywnie wyznaczyć granicę w rozmowie z pracownikiem i umiał zastosować algorytm asertywnej odmowy.

Ponadto będziesz znać algorytm postępowania managerskiego w cyklu dyscyplinującym oraz umiał zastosować w praktyce (w odniesieniu do rzeczywistych przypadków) algorytm stopniowania reakcji. Będziesz potrafił przeprowadzić rozmowę korygującą i ostrzegawczą z pracownikiem oraz będziesz wiedział jak ustrukturyzować i przeprowadzić rozmowę sankcyjną (gdy wystąpi taka konieczność).

Zakres merytoryczny:

 • Skuteczność managerska w sytuacjach problemowych – założenia.
 • Źródła i przyczyny potencjalnych problemów w obszarze zarządzania zespołem.
 • Efektywne prowadzenie rozmów w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w sytuacjach problemowych i wymagających szybkiego działania.
 • Techniki podejmowania decyzji w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Style podejmowania decyzji (warunki racjonalności decydowania/skalowanie szans/kalkulowanie ryzyka).
 • Radzenie sobie z trudnymi współpracownikami.
 • Asertywne przezwyciężanie oporu współpracowników.
 • Zasady asertywnego egzekwowania zobowiązań.
 • Asertywne ustalanie priorytetów w pracy.
 • Cykl dyscyplinujący w zarządzaniu nastawionym na rezultat.
 • Stopniowanie reakcji w bieżącym zarządzaniu pracownikami.
 • Możliwe sankcje – w jaki sposób je formułować.

Narzędzia:

 • Algorytm stopniowania reakcji.
 • Struktura rozmowy korygującej.
 • Struktura rozmowy ostrzegawczej.
 • Struktura rozmowy sankcyjnej.
 • Algorytm dla modelu decyzyjnego (New Decision Model – NDM).
 • Algorytm asertywnej odmowy.
 • Technika asertywnego wyznaczania granic.
Get Inspired And Do This Step
| INFORMACJE DODATKOWE

AGENDA

Szkolenia Otwarte – LIVE TRAINING [Online]

Czas trwania: 3 dni * 4h – 09:00 ÷ 13:00 [ 20min. przerwy ]

Szkolenia Otwarte – STACJONARNE
Szkolenia odbywają się w miastach: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Wrocław, Katowice, Łódź, Rzeszów, Olsztyn, Białystok, Lublin. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym harmonogramem szkoleń.

Czas trwania: 2 dni * 8h – 09:00 ÷ 17:00 [ 1h przerwa obiadowa + 2*15min. kawowa ]

Szkolenia Zamknięte [Live Training lub Stacjonarne]
Agenda szkolenia ustalana indywidualnie, prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej lub elektronicznej;
 • dyplom ukończenia szkolenia w wersji papierowej;
 • pomoc i konsultacje po szkoleniu zgodnie z warunkami szkolenia;
 • obiady i przerwy kawowe dotyczy szkolenia otwartego w formule stacjonarnej, zgodnie ze szczegółami warunków uczestnictwa w szkoleniu.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Do kogo skierowana jest propozycja szkoleń zamkniętych?

 

Szkolenie zamknięte zawsze jest kierowane do pracowników konkretnych firm mających swoją historię, sukcesy i problemy. Jest to propozycja skierowana do osób będących właścicielami firm, osób które zarządzają, osób kierujących działami różnych działów w firmie. 

Takie podejście jest rezultatem podejmowania wielu działań poprzedzających realizację szkolenia zamkniętego, które zawsze wspólnie musimy przejść. Przed każdym szkoleniem bez wyjątku pojawia się wiele działań diagnostycznych w zależności o zagadnienia szkoleniowego, których celem jest dokładne zbadanie, zdiagnozowanie konkretnych potrzeb uczestników szkolenia – to bardzo ważne.

Szkolenia odbywają się na terenie całej Polski i krajów głównie Europy zachodniej i centralnej, zatem nie ma znacznie, gdzie jest zlokalizowana Państwa firma. Wszystkie szkolenia zamknięte dla Państwa pracowników mogą się odbyć również w formie online, w zależności o potrzeb.

Co ważne:

 • Forma grupowa szkolenia daje zdecydowanie większą możliwość dostosowania go zarówno do oczekiwań szkolonej grupy zamawiającej szkolenie, jak i do potrzeb organizacji szkolenia – po to przeprowadzamy analizę;
 • Możecie Państwo skorzystać z opcji badania potrzeb szkoleniowych na różnych stopniach zaawansowania – do uzgodnienia, podstawowa analiza zostanie zawsze przeprowadzona;
 • W przypadku wyboru formy grupowej macie Państwo wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod, która jednak nie zaburza całego szkolenia – elementy te są z Państwem indywidualnie konsultowane – ustalenia indywidualne na etapie zamawiania szkolenia;
 • Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: coaching (polecamy), indywidualny feedback od Trenera/Eksperta, czy follow up. Wszystkie ustalenia należy dokonać w momencie zamawiania szkolenia.
 • W tym wariancie szkolenia to Państwo decydują o jego terminie i miejscu, gdzie się odbędzie po wcześniejszej konsultacji możliwości terminowych trenera prowadzącego.
 • Szkolenie może być prowadzone przez dwóch Trenerów/Ekspertów w zależności od potrzeby.
 • W tej opcji macie Państwo możliwość przeszkolenia jednocześnie nawet kilkuset osób – dysponujemy szeroką grupą Trenerów/Ekspertów o identycznym poziomie merytorycznym i warsztatowym – warunki do ustalania.
Get Inspired And Do This Step
| ZADZWOŃ I UMÓW TERMIN SZKOLENIA

Zadzwoń, napisz, umówmy się i porozmawiajmy o Twojej firmie lub zapytaj o szkolenie, o którym myślisz dla swojej firmy, lub dla siebie indywidualnie.

Gwarantuję, po tej rozmowie, wymianie wiadomości sam ocenisz, na ile to, co, otrzymasz będzie przydatne w Twojej firmie i dla Ciebie samego.

Pamiętaj proszę, też mamy spotkania – na pewno oddzwonimy najszybciej jak to możliwe!

+48 662 965 553

Możesz napisać również na Whattap

kontakt@mateuszcieslinski.pl

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać: pobierz zamówienie jako DOC

Get Inspired And Do This Step
Bezpłatne konsultacje - szkolenia dla firm
| DOCENILI NAS PRACOWNICY FIRM

Poniższa lista prezentuje jedynie wybrane firmy z którymi współpracowaliśmy w różnych formach (B2B, Up) , konsultacje indywidualne dla pracowników oraz grupowe szkolenia.

5 opinii dla Trening managerski

 1. JUSTYNA SZWEC

  Fantastyczne szkolenie online, bardzo dużo pracy na konkretnych przykładach, polecam.

 2. Mateusz Cieśliński

  Fantastyczne szkolenie polecam bo warto.

 3. ECA CHICAGO

  The best training the company has organized for us. Very substantive training, many life examples.

 4. Mateusz Cieśliński

  The best training our company has organized. Lots of life examples, I recommend

 5. Mateusz Cieśliński

  Polecam, szkolenie warte swojej ceny

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping