UWAGA STRONA W PRZEBUDOWIE

Dla wierzycieli

Jako zewnętrzni eksperci pomagamy wierzycielom wyjść z kryzysu opracowując plan restrukturyzacyjny.

Dla firm w kryzysie najważniejszym elementem jest nie odejście klientów na skutek osła­bie­nie za­ufa­nia do fir­my po­wo­du­je utra­tę fi­nan­so­wa­nia, dzia­ła­nia win­dy­ka­cyj­ne kon­tra­hen­tów.

Nasi eksperci przygotowują plan restrukturyzacji dla firm w kryzysie. Opracowujemy i wdra­ża­my kom­plek­so­we roz­wią­za­nia dla firm w kry­zy­sie, dzia­ła­ją­cych pod ro­sną­cą pre­sją oto­cze­nia bi­zne­so­we­go.

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
RESTRUKTURYZACJA WEDŁUG KATEGORII
Dla wierzycieli:
Składanie wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego lub wniosków o zarząd przymusowy

Do­ra­dza­my kie­dy na­le­ży wy­ko­rzy­stać za­awan­so­wa­ne in­stru­men­ty re­struk­tu­ry­za­cyj­ne – np. po­zba­wia­ją­ce dłuż­ni­ka pra­wa za­rzą­du, umoż­li­wia­ją­ce znacz­ną re­duk­cję za­trud­nie­nia oraz od­stą­pie­nie od nie­ko­rzyst­nych kon­trak­tów han­dlo­wych.

Ochrona praw i wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych (Zgromadzenie wierzycieli, Rada wierzycieli)

Ob­słu­gu­je­my pro­ce­sy gło­so­wa­nia wie­rzy­cie­li i li­cze­nia gło­sów, w któ­rych bie­rze udział kil­ku­set do kil­ku ty­się­cy podmio­tów. Ana­li­zu­je­my pro­po­zy­cje ukła­do­we pod ką­tem ko­rzy­ści fi­nan­so­wych, wy­ko­nal­no­ści, za­sad­no­ści po­dzia­łu wie­rzy­cie­li na gru­py in­te­re­sów oraz bra­ków for­mal­nych. Zwięk­sza­my wpływ wie­rzy­cie­li na po­stę­po­wa­nie, po­przez po­wo­ły­wa­nie Rad wie­rzy­cie­li.

Systemy wczesnego wykrywania niewypłacalności kontrahentów InsoALERT

Wdra­ża­my in­stru­men­ty po­zwa­la­ją­ce na sku­tecz­ne wy­kry­wa­nie po­gor­sze­nia sy­tu­acji eko­no­micz­no­-fi­nan­so­wej kon­tra­hen­tów. Spraw­dza­my efek­tyw­ność sys­te­mów – czy umoż­li­wia­ją one pod­ję­cie dzia­łań na­praw­czych na wcze­snych eta­pach kry­zy­su.

Dynamiczny proces wypracowania układu InsoLAB

To au­tor­ski pro­gram przy­go­to­wy­wa­nia i wdra­ża­nia roz­wią­zań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych, któ­ry po­zwa­la na szyb­kie zna­le­zie­nie plat­for­my po­ro­zu­mie­nia mię­dzy wie­rzy­cie­la­mi i fir­ma­mi w kry­zy­sie. Opar­ty jest o warsz­ta­to­we i prak­tycz­ne po­dej­ście do ana­li­zy i kon­stru­owa­nia roz­wią­zań przy­wra­ca­ją­cych wzrost fir­mom. Po­zwa­la na dy­na­micz­ny pro­ces wpro­wa­dza­nia zmian, dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu spe­cja­li­stów obu stron po­szu­ku­ją­cych wyj­ścia z kry­zy­su, przy wspó­łudzia­le kon­sul­tan­tów ze­wnętrz­nych. Wy­ko­rzy­stu­je na­rzę­dzia i do­świad­cze­nia w pro­to­ty­po­wa­niu mo­de­li pla­nów re­struk­tu­ry­za­cyj­nych, umoż­li­wia­ją­ce szyb­ki wy­bór naj­lep­sze­go roz­wią­za­nia. Za­pew­nia opty­ma­li­za­cję pod ką­tem praw­nym od mo­men­tu sa­me­go roz­po­czę­cia pro­ce­su, co umoż­li­wia spraw­ne po­stę­po­wa­nie przed są­da­mi re­struk­tu­ry­za­cyj­ny­mi.

Analiza przed restrukturyzacyjna

Ba­da­my stan praw­no­-po­dat­ko­wy i kon­dy­cję fi­nan­so­wą. Oce­nia­my efek­tyw­ność pra­cy oraz aspek­ty or­ga­ni­za­cyj­no­-za­rząd­cze. Ana­li­zu­je­my oto­cze­nie bi­zne­so­we, bran­żę i sek­tor dzia­łal­no­ści.

Wsparcie ekonomiczne decyzji restrukturyzacyjnych

Ana­li­zu­je­my i we­ry­fi­ku­je­my in­for­ma­cje do­ty­czą­ce pla­no­wa­nych dzia­łań: na­kła­dy, źró­dła fi­nan­so­wa­nia, kry­te­ria oraz me­to­dy oce­ny efek­tyw­no­ści i ry­zy­ka (np. li­kwi­da­cji fir­my), zdol­no­ści za­rząd­cze, a tak­że sto­pień za­spo­ko­je­nia wie­rzy­cie­li.

Nadzór i kontrola nad realizacją układu i planów restrukturyzacyjnych

Op­ty­mal­nie wy­ko­rzy­stu­je­my we­wnętrz­ne źró­dła fi­nan­so­we w fir­mie. Wspie­ra­my po­zy­ski­wa­nie ze­wnętrz­nych in­we­sto­rów – in­sty­tu­cje fi­nan­so­we, fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne, in­we­sto­rów bran­żo­wych.

“Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala.”

Brian Tracy

GET INSPIRED
Kontakt Mateusz Cieśliński

bezpłatną

konsultację

Zadaj nam dowolne pytanie, wystarczy

że klikniesz w poniższy przycisk i

skontaktujesz się z jednym z naszych specjalistów.

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
REMOKENDACJE
Mateusz to osoba o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych. Bardzo otwarty, pozytywnie nastawiony. W swojej pracy wykazuje pełny profesjonalizm i angażuje się na 100%. Tam gdzie inni widzą przeszkodę on dostrzega szanse.
Mateusz to człowiek o bardzo dużej wiedzy i jeszcze większych umiejętnościach. Kompetentny i profesjonalny. Wie czego chce, dokąd zmierza i z pełną świadomością sięga po wszystko, co umożliwi mu jeszcze lepsze/szybsze dojście do wyznaczonego celu. Z pełną odpowiedzialnością polecam współpracę z Mateuszem. Każdy rodzaj współpracy z Mateuszem jest z góry skazany na rezultaty..
GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
INSPIRACJA WEDŁUG KATEGORII

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping