UWAGA STRONA W PRZEBUDOWIE

Dla firm w kryzysie

Jako zewnętrzni eksperci pomagamy firmom wyjść z kryzysu opracowując plan restrukturyzacyjny.

Dla firm w kryzysie najważniejszym elementem jest nie odejście klientów na skutek osła­bie­nie za­ufa­nia do fir­my po­wo­du­je utra­tę fi­nan­so­wa­nia, dzia­ła­nia win­dy­ka­cyj­ne kon­tra­hen­tów.

Nasi eksperci przygotowują plan restrukturyzacji dla firm w kryzysie. Opracowujemy i wdra­ża­my kom­plek­so­we roz­wią­za­nia dla firm w kry­zy­sie, dzia­ła­ją­cych pod ro­sną­cą pre­sją oto­cze­nia bi­zne­so­we­go.

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
RESTRUKTURYZACJA WEDŁUG KATEGORII
Dla firm w kryzysie:
Plan restrukturyzacyjny - przygotowanie, wdrożenie i nadzór nad wykonaniem

Opra­co­wu­je­my pro­gra­my dzia­łań na­praw­czych w for­mie do­ku­men­tu, któ­ry bę­dzie pod­sta­wą pla­no­wa­nych zmian i punk­tem wyj­ścia do za­war­cia po­ro­zu­mie­nia z wie­rzy­cie­la­mi. Ja­ko li­cen­cjo­no­wa­ni do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ni bie­rze­my od­po­wie­dzial­ność za re­ali­za­cję pla­nu, peł­niąc funk­cję za­rząd­cy w po­stę­po­wa­niu re­struk­tu­ry­za­cyj­nym.

Negocjacje i porozumienie z wierzycielami w tym umowy „standstill”

Pro­wa­dzi­my ne­go­cja­cje z wie­rzy­cie­la­mi przy za­wie­ra­niu po­ro­zu­mień ukła­do­wych oraz po­za­są­do­wej re­struk­tu­ry­za­cji zo­bo­wią­zań. Ne­go­cju­je­my umo­wy „stand­stil­l”, po­zwa­la­ją­ce na za­wie­sze­nie wy­ma­gal­no­ści rosz­czeń, za­nie­cha­nie win­dy­ka­cji i roz­po­czę­cie roz­mów o re­struk­tu­ry­za­cji za­dłu­że­nia.

Funkcja nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Ja­ko li­cen­cjo­no­wa­ni do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ni mo­że­my być wy­zna­cza­ni przez za­rzą­dy za­gro­żo­nych firm do pro­wa­dze­nia po­stę­po­wań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych pod nad­zo­rem są­du. Do­świad­cze­nie oraz do­bra re­pu­ta­cja na­szych do­rad­ców umoż­li­wia uzy­ska­nie zgo­dy są­du re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go, uza­leż­nio­nej od po­par­cia co naj­mniej 30% wie­rzy­cie­li.

Zarząd tymczasowy Interim management

Współ­pra­cu­je­my z wy­so­ko wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną ka­drą me­ne­dżer­ską. Na­si me­ne­dże­ro­wie peł­nią funk­cję dy­rek­to­rów ds. re­struk­tu­ry­za­cji (CRO – chief re­struc­tu­ring of­fi­cer) w fir­mie. Wpro­wa­dza­jąc me­ne­dże­ra tym­cza­so­we­go re­ali­zu­je­my za­pla­no­wa­ne dzia­ła­nia na­praw­cze w wa­run­kach kry­zy­so­wych.i.

Analiza przedrestrukturyzacyjna oraz diagnostyka kryzysowa

Iden­ty­fi­ku­je­my przy­czy­ny kry­zy­su po­cho­dzą­ce za­rów­no z ze­wnątrz, jak i z we­wnątrz fir­my. Ana­li­zu­je­my efek­tyw­ność dzia­łal­no­ści ope­ra­cyj­nej, zdol­ność za­rząd­czą, stra­te­gię roz­wo­ju, wy­ko­rzy­sty­wa­ne tech­no­lo­gie oraz po­li­ty­kę kosz­to­wą i ce­no­wą.

Doradztwo i finansowanie Doradztwo finansowe i wsparcie pozyskania nowego finansowania

Op­ty­mal­nie wy­ko­rzy­stu­je­my we­wnętrz­ne źró­dła fi­nan­so­we w fir­mie. Wspie­ra­my po­zy­ski­wa­nie ze­wnętrz­nych in­we­sto­rów – in­sty­tu­cje fi­nan­so­we, fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne, in­we­sto­rów bran­żo­wych.

Pakiet Pomoc Publiczna w tym Test prywatnego wierzyciela i Test prywatnego inwestora

Do­ra­dza­my w za­kre­sie Po­mo­cy Pu­blicz­nej w sy­tu­acji, gdy pro­wa­dzo­ne są dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do umo­rze­nia zo­bo­wią­zań wo­bec in­sty­tu­cji pań­stwo­wych (np. z ty­tu­łu po­dat­ków, kar umow­nych oraz in­nych). Wy­ko­nu­je­my te­sty pry­wat­ne­go wie­rzy­cie­la i in­we­sto­ra ma­ją­ce na ce­lu wy­ka­za­nie, że za­cho­wa­nie pań­stwa od­po­wia­da dzia­ła­niom pry­wat­ne­go podmio­tu.

Komunikacja kryzysowa

Wdra­ża­my stan­dar­dy PR w sy­tu­acji kry­zy­so­wej – szko­li­my pra­cow­ni­ków bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu, re­ali­zu­je­my kam­pa­nie kry­zy­so­we, w tym od­bu­do­wy re­pu­ta­cji fir­my. Opra­co­wu­je­my stan­dar­dy ko­mu­ni­ka­cji we­wnętrz­nej – re­da­gu­je­my ma­te­ria­ły in­for­ma­cyj­ne, kształ­tu­je­my mo­ty­wa­cję i po­sta­wy lo­jal­no­ścio­we u pra­cow­ni­ków, wspie­ra­my ka­drę za­rzą­dza­ją­cą w za­kre­sie wy­stą­pień pu­blicz­nych. Ob­słu­gu­je­my zło­żo­ne pro­ce­sy ko­mu­ni­ka­cji z wie­rzy­cie­la­mi.

“Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala.”

Brian Tracy

GET INSPIRED
Kontakt Mateusz Cieśliński

bezpłatną

konsultację

Zadaj nam dowolne pytanie, wystarczy

że klikniesz w poniższy przycisk i

skontaktujesz się z jednym z naszych specjalistów.

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
REMOKENDACJE
Mateusz to osoba o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych. Bardzo otwarty, pozytywnie nastawiony. W swojej pracy wykazuje pełny profesjonalizm i angażuje się na 100%. Tam gdzie inni widzą przeszkodę on dostrzega szanse.
Mateusz to człowiek o bardzo dużej wiedzy i jeszcze większych umiejętnościach. Kompetentny i profesjonalny. Wie czego chce, dokąd zmierza i z pełną świadomością sięga po wszystko, co umożliwi mu jeszcze lepsze/szybsze dojście do wyznaczonego celu. Z pełną odpowiedzialnością polecam współpracę z Mateuszem. Każdy rodzaj współpracy z Mateuszem jest z góry skazany na rezultaty..
GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
INSPIRACJA WEDŁUG KATEGORII

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping