UWAGA STRONA W PRZEBUDOWIE

Dla firm w kryzysie

Jako zewnętrzni eksperci pomagamy firmom wyjść z kryzysu opracowując plan restrukturyzacyjny.

Dla firm w kryzysie najważniejszym elementem jest nie odejście klientów na skutek osła­bie­nie za­ufa­nia do fir­my po­wo­du­je utra­tę fi­nan­so­wa­nia, dzia­ła­nia win­dy­ka­cyj­ne kon­tra­hen­tów.

Nasi eksperci przygotowują plan restrukturyzacji dla firm w kryzysie. Opracowujemy i wdra­ża­my kom­plek­so­we roz­wią­za­nia dla firm w kry­zy­sie, dzia­ła­ją­cych pod ro­sną­cą pre­sją oto­cze­nia bi­zne­so­we­go.

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
RESTRUKTURYZACJA WEDŁUG KATEGORII
Dla firm w kryzysie:
Plan restrukturyzacyjny -opracowanie, wdrożenie i nadzór nad wykonaniem

Kompleksowo opra­co­wu­je­my pełen pro­gra­my dzia­łań na­praw­czych w for­mie do­ku­men­tu, któ­ry bę­dzie stanowił dobrą pod­sta­wę pla­no­wa­nych zmian i punk­tem wyj­ścia do za­war­cia dobrego po­ro­zu­mie­nia z wie­rzy­cie­la­mi. Jako firma specjalistyczna bie­rze­my od­po­wie­dzial­ność za re­ali­za­cję pla­nu, peł­niąc funk­cję za­rząd­cy w po­stę­po­wa­niu re­struk­tu­ry­za­cyj­nym.

Negocjacje i porozumienie w imieniu dłużnika z wierzycielami w tym umowy standstill

W imieniu naszych Klientów pro­wa­dzi­my pełne ne­go­cja­cje z wie­rzy­cie­la­mi przy za­wie­ra­niu po­ro­zu­mień ukła­do­wych oraz po­za­są­do­wej re­struk­tu­ry­za­cji zo­bo­wią­zań. Skutecznie ne­go­cju­je­my umo­wy stand­stil­l, umożliwiając za­wie­sze­nie wy­ma­gal­no­ści rosz­czeń, powstrzymanie win­dy­ka­cji i roz­po­czę­cie roz­mów o re­struk­tu­ry­za­cji za­dłu­że­nia.

Pełnimy funkcję nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Jako doświadczeni do­rad­cy re­struk­tu­ry­za­cyj­ni mo­że­my być wy­zna­cza­ni przez za­rzą­dy za­gro­żo­nych firm do pro­wa­dze­nia po­stę­po­wań re­struk­tu­ry­za­cyj­nych pod nad­zo­rem są­du. Nasze bogate do­świad­cze­nie oraz bardzo do­bra re­pu­ta­cja umoż­li­wia uzy­ska­nie zgo­dy są­du re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go, uza­leż­nio­nej od po­par­cia co naj­mniej 30% wie­rzy­cie­li.

Zarząd tymczasowy Interim management

W ramach umowy interim manager współ­pra­cu­je­my z wieloma Klientami w peł­niąc funk­cję dy­rek­to­rów ds. re­struk­tu­ry­za­cji (CRO – chief re­struc­tu­ring of­fi­cer) w fir­mie. Wpro­wa­dza­jąc me­ne­dże­ra tym­cza­so­we­go re­ali­zu­je­my za­pla­no­wa­ne dzia­ła­nia na­praw­cze w wa­run­kach kry­zy­so­wych.

Pełna analiza przedrestrukturyzacyjna oraz diagnostyka kryzysowa

Skrupulatnie iden­ty­fi­ku­je­my przy­czy­ny powstałego kry­zy­su po­cho­dzą­ce za­rów­no z wewnątrz jak i zewnątrz firmy podmiotu gospodarczego. Przeprowadzamy ana­li­zę efek­tyw­ność dzia­łal­no­ści ope­ra­cyj­nej, oceniamy zdol­ność za­rząd­czą, aktualną stra­te­gię roz­wo­ju, obecnie wy­ko­rzy­sty­wa­ne tech­no­lo­gie oraz po­li­ty­kę cenową i kosztową.

Doradztwo finansowe i wsparcie pozyskania nowego finansowania

Analizujemy optymalne źródła zewnętrznego finansowania. Aktywnie wspie­ra­my po­zy­ski­wa­nie ze­wnętrz­nych in­we­sto­rów w tym in­sty­tu­cje fi­nan­so­we, fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne, in­we­sto­rów bran­żo­wych oraz inwestorów indywidualnych.

Pakiet Pomoc Publiczna w tym Test prywatnego wierzyciela i Test prywatnego inwestora

Analizujemy i do­ra­dza­my w za­kre­sie Po­mo­cy Pu­blicz­nej w sy­tu­acji, gdy pro­wa­dzo­ne są dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do umo­rze­nia zo­bo­wią­zań wo­bec in­sty­tu­cji pań­stwo­wych. W powyższe wchodzą zobowiązania z ty­tu­łu po­dat­ków, kar umow­nych oraz in­nych. Wy­ko­nu­je­my te­sty pry­wat­ne­go wie­rzy­cie­la i in­we­sto­ra ma­ją­ce na ce­lu wy­ka­za­nie, że za­cho­wa­nie pań­stwa od­po­wia­da dzia­ła­niom pry­wat­ne­go podmio­tu.

Prowadzimy komunikację kryzysową

Wdra­ża­my najwyższe stan­dar­dy PR w sy­tu­acji kry­zy­so­wej. Opracowujemy i przeprowadzamy szkolenia pra­cow­ni­ków bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu, a również re­ali­zu­je­my kam­pa­nie kry­zy­so­we, w tym w szczególności od­bu­do­wy re­pu­ta­cji fir­my. Opra­co­wu­je­my pełną księgę standardów ko­mu­ni­ka­cji we­wnętrz­nej. Redagujemy wszystkie ma­te­ria­ły in­for­ma­cyj­ne, kształ­tu­je­my mo­ty­wa­cję i po­sta­wy lo­jal­no­ścio­we u pra­cow­ni­ków, wspie­ra­my ka­drę za­rzą­dza­ją­cą w za­kre­sie wy­stą­pień pu­blicz­nych. Prowadzimy nie rzadko zło­żo­ne pro­ce­sy ko­mu­ni­ka­cji z wie­rzy­cie­la­mi.

“Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala.”

Brian Tracy

GET INSPIRED
Kontakt Mateusz Cieśliński

bezpłatną

konsultację

Zadaj nam dowolne pytanie, wystarczy

że klikniesz w poniższy przycisk i

skontaktujesz się z jednym z naszych specjalistów.

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
REMOKENDACJE
Mateusz to osoba o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych. Bardzo otwarty, pozytywnie nastawiony. W swojej pracy wykazuje pełny profesjonalizm i angażuje się na 100%. Tam gdzie inni widzą przeszkodę on dostrzega szanse.
Mateusz to człowiek o bardzo dużej wiedzy i jeszcze większych umiejętnościach. Kompetentny i profesjonalny. Wie czego chce, dokąd zmierza i z pełną świadomością sięga po wszystko, co umożliwi mu jeszcze lepsze/szybsze dojście do wyznaczonego celu. Z pełną odpowiedzialnością polecam współpracę z Mateuszem. Każdy rodzaj współpracy z Mateuszem jest z góry skazany na rezultaty..
GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
INSPIRACJA WEDŁUG KATEGORII

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping