UWAGA STRONA W PRZEBUDOWIE

Restrukturyzacja

Jako ekspert z zewnątrz analizujemy sytuację biznesową firm w kryzysie budując plan restrukturyzacji.

Restrukturyzacja firmy to szereg działań nie rzadko bardzo skomplikowanych, które polegają na gruntownym przekształceniu struktur przedsiębiorstwa . Dotyczy to zarówno przekształceń w zakresie aktywów, ale również pasywów .

Je­ste­śmy do­rad­ca­mi re­struk­tu­ry­za­cyj­ny­mi posiadającymi doświadczenie przy współpracy z spółkami skarbu państwa, spółkami międzynarodowymi, ale również rodzinnymi firmami.  Dla firm z przej­ścio­wy­mi pro­ble­ma­mi spo­rzą­dza­my pisemny pla­n re­struk­tu­ry­za­cyj­ny, a następnie nadzorujemy kolejne etapu prowadzonych działań.

Zakres naszych działań restrukturyzacyjnych dotyczy za­rów­no w aspek­cie praw­nym jak i eko­no­micz­nym. Od samego początku aktywnie angażujemy się we wdrążenie wszystkich zmian ja­ko podmiot do­rad­czy, bez ko­niecz­no­ści się­ga­nia po pro­ce­du­ry są­do­we.


Dla naszych klientów przygotowaliśmy również ofertę w zakresie działań ja­ko nad­zor­cy i za­rząd­cy, re­struk­tu­ry­zu­jąc nie­wy­pła­cal­ny podmiot przy wy­ko­rzy­sta­niu po­stę­po­wań z udzia­łem są­du. Je­ste­śmy przy­go­to­wa­ni do wy­ko­rzy­sty­wa­nia prze­wi­dzia­nych w no­wym pra­wie do­dat­ko­wych in­stru­men­tów, słu­żą­cych za­bez­pie­cze­niu praw wie­rzy­cie­li na każ­dym eta­pie po­stę­po­wa­nia 

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
RESTRUKTURYZACJA WEDŁUG KATEGORII

Zadłużenie firm stanowi pod­sta­wo­wy kry­zys zaufania  w bi­zne­sie. To również ograniczone zaufanie dłuż­ni­ków do in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych oraz kon­tra­hen­tów.

Jako firma doradcza po­ma­ga­my od­bu­do­wać za­ufa­nie po­mię­dzy part­ne­ra­mi bi­zne­so­wy­mi w duchu profesjonalnej współpracy. Nasza firma gwarantuje stworzenie wia­ry­god­nego pro­gra­m re­struk­tu­ry­za­cyj­nego i da­je­my rę­koj­mię na­le­ży­te­go wy­ko­na­nia. Skutecznie jako zewnętrzny doradca go­dzi­my i za­bez­pie­cza­my in­te­re­sy wszyst­kich stron, budując tym samym niezbędne zaufanie.

Na­si eks­per­ci dzia­ła­ją pod nad­zo­rem są­dów re­struk­tu­ry­za­cyj­nych. Z suk­ce­sem po­mo­gli­śmy wie­lu fir­mom w kry­zy­sie.

“Jeśli to, co robisz nie zbliża Cię do Twoich celów, oznacza to, że Cię od nich oddala.”

Brian Tracy

GET INSPIRED
Kontakt Mateusz Cieśliński

bezpłatną

konsultację

Zadaj nam dowolne pytanie, wystarczy

że klikniesz w poniższy przycisk i

skontaktujesz się z jednym z naszych specjalistów.

GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
REMOKENDACJE
Mateusz to osoba o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych. Bardzo otwarty, pozytywnie nastawiony. W swojej pracy wykazuje pełny profesjonalizm i angażuje się na 100%. Tam gdzie inni widzą przeszkodę on dostrzega szanse.
Mateusz to człowiek o bardzo dużej wiedzy i jeszcze większych umiejętnościach. Kompetentny i profesjonalny. Wie czego chce, dokąd zmierza i z pełną świadomością sięga po wszystko, co umożliwi mu jeszcze lepsze/szybsze dojście do wyznaczonego celu. Z pełną odpowiedzialnością polecam współpracę z Mateuszem. Każdy rodzaj współpracy z Mateuszem jest z góry skazany na rezultaty..
GET INSPIRED
PASJA DO ROZWOJU
INSPIRACJA WEDŁUG KATEGORII

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping