Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów XYZ sp. z o. o. sp. k.

2. Administratorem Danych osobowych Klientów jest Spółka XYZ sp. z o. o. Sp.k. z siedzibą w XYZ (zwana dalej XYZ), ul. adres ul. XYZ, XYZ XYZ, REGON: XYZ, KRS: XYZ, (XII wydział Gospodarczy KRS).

3. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@mateuszcieslinski.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: XYZ sp. z o. o. Sp. k., ul. XYZ, XYZ XYZ.

5. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

6. XYZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.

7. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

1. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.

2. XYZ przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi XYZ oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług XYZ oraz Produktów i usług partnerów handlowych XYZ, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

3. Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. XYZ wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez XYZ jest zgoda Klientów, konieczność realizacji umowy, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

a) umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
b) realizacji zamówień na Produkty i usługi XYZ,
c) reakcji na informacje przesłane XYZ z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
d) realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów,
e) realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług XYZ oraz Produktów i usług partnerów handlowych XYZ, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

3. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług XYZ, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, bądź zamówienia przez XYZ.

4. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług XYZ oraz Produktów i usług partnerów handlowych XYZ.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez XYZ. Klient w każdym  obowiązującymi przepisami, XYZ może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

6. Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

7. XYZ będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez XYZ, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury VAT, dochodzenia roszczeń XYZ.

8. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

9. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.

10. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług XYZ, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny mateuszcieslinski.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

a) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej mateuszcieslinski.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
b) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony mateuszcieslinski.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę mateuszcieslinski.pl.

11. W przypadku uzyskania przez XYZ wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej mateuszcieslinski.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, XYZ może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta

12. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta także po rozwiązaniu umowy, zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie wymaganym obowiązującym prawem lub w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do retencji danych.

13. Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

14. Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

15. Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu oraz zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych albo przetwarzający, z którymi Administrator Danych ściśle współpracuje.

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

2. Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:

a) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
b) prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
c) prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,
d) prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
e) prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
f) prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.
g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h) prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora Danych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4. W przypadku, gdy Administrator Danych zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora Danych, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

a) wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych
b )wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora Danych wskazany na wstępie niniejszej Polityki.

Czas przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:

a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
b) przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania
c) przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy.

2. Administrator Danych ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.

3. Administrator Danych nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny mateuszcieslinski.pl i jej poddomen

1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej mateuszcieslinski.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie http://www.mateuszcieslinski.pl/#kontakt wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celu założenia konta, w celach kontaktowych, marketingowych, czy handlowych.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do XYZ sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa i dostępnych na mateuszcieslinski.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie. Pola te są obowiązkowe w celu zaprenumerowania elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do XYZ.

2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Podanie imienia pozwala XYZ zwracać się do czytelników po imieniu.

3. Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez XYZ za pośrednictwem mateuszcieslinski.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie.

2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług XYZ nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług XYZ oraz partnerów handlowych XYZ.

4. XYZ zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług XYZ.

5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu mateuszcieslinski.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów XYZ i mateuszcieslinski.pl.

6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych mateuszcieslinski.pl.

7. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

1. Dane osobowe podane na serwisach należących do XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. przy okazji wysyłania komentarzy
do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane na zasadach zgodnych z przetwarzaniem danych osobowych.

2. XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

1. Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do XYZ sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez XYZ sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp. komandytowa nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

1. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

1. XYZ nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie http://mateuszcieslinski.pl/. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
2. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: XYZ nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do XYZ serwisu i newsletterów.